Het werkondersteuningspakket

Algemeen

Het werkondersteuningspakket:

Het werkondersteuningspakket bestaat uit twee componenten: een loonpremie ifv het rendementsverlies en een begeleidingsvergoeding. Het WOP wordt door VDAB bepaald - er zijn 5 verschillende startpakketten mogelijk, zoals bepaald in artikel 50 van het maatwerkbesluit. Het WOP is maximaal 5 jaar geldig en kan via een evaluatie door VDAB aangepast worden.

De 5 startpakketten worden gebaseerd op het soort indicatie dat de werkzoekende kreeg. We werken met 2 soorten indicaties en hun bijkomende voorwaarden:

 1. Een PMAH (persoon met arbeidshandicap)
 2. Een PMP (multiple problematieken)

Daarna wordt er bepaald welke loonpremie en begeleidingsgraad de werkzoekende nodig heeft. Deze variëren tussen 45% en 60%. De begeleidingsgraad kan laag, midden of hoog zijn.

Het werkondersteuningspakket bij mensen met een PMAH indicatie:

Een PMAH indicatie wordt toegekend op basis van 7 attesten:

 1. Erkend zijn bij het VAPH
 2. BUSO OV1 of OV2
 3. Recht hebben op een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming vanuit de FOD SZ
 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid
 5. Recht hebben op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap
 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen
 7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende dienst of arts

Om het werkondersteuningspakket te bepalen voor diegene die de indicatie PMAH kregen, baseert men zich verder op 5 soorten attesten die kunnen leiden tot een hoge WOP (60%+ begeleiding hoog). Indien men deze attesten niet kan voorleggen, krijgt men een gemiddelde WOP (45% + begeleiding midden). De 5 attesten zijn:

 1. laatst gevolgd buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 1 of 2)
 2. …een resultaat van een intelligentietest (maximum 5 jaar geleden afgenomen)
 3. …het Kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat u verhoogde kinderbijslag krijgt.
 4. …het FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u recht hebt op een integratietegemoetkoming (en graad van zelfredzaamheid) van minimaal 9 punten.
 5. …een psychiater, psychiatrische voorziening of beschutte woonvorm waaruit blijkt:
  • dat je minstens 2 jaar onafgebroken in een psychiatrische voorziening of beschutte woonvorm opgenomen bent OF
  • dat je in de loop van de 2 jaar voorafgaand aan deze aanvraag minstens 3 keer in een psychiatrische voorziening opgenomen werd OF
  • dat je door een blijvend cognitief functieverlies ten gevolge van een psychiatrische aandoening deskundige psychiatrische behandeling behoeft en sedert minstens één jaar onder regelmatig medisch toezicht staat

Het werkondersteuningspakket bij mensen met een PMP indicatie:

Een PMP indicatie wordt toegekend op basis van een onderzoek met als leidraad het ICF. Er wordt gepeild naar psychosociale problemen, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke en externe factoren. Voorbeelden van psychosociale problemen zijn financiële problemen, een zware gezinslast, huisvestingsproblemen etc. Op basis van het ICF-onderzoek, wordt het WOP bepaald.

Wat is het ICF (international classification of functioning, disability and health)

Het ICF model zorgt ervoor dat men het arbeidsmatig functioneren van een persoon op een objectieve manier kan inschatten. Het model is toepasbaar op iedereen wat ervoor zorgt dat we het functioneren kunnen vergelijken met een gestandaardiseerde norm. Binnen VDAB gebruiken we het model als een taal om iemands functioneren in kaart te brengen. En het is ook een tool voor bemiddelaars van VDAB en partners om relevante gegevens weg te schrijven als partner en om bepaalde adviezen of rechten aan te vragen.

Het basismodel is opgedeeld in 5 componenten (ziekte/stoornis, functies en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie, externe factoren en persoonlijke factoren). We focussen ons bij VDAB op 43 categorieën die gebaseerd zijn op de kernset van arbeidsreïntegratie.

Waarom ICF?

Werken met ICF verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening.

 • ICF is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem en is statistisch betrouwbaar en valide bevonden. Het ICF –instrument dat VDAB ontwikkeld heeft bestaat uit 43 categorieën die op een logische, systematische manier zijn opgebouwd. Dit helpt telkens een correcte inschatting te maken op dezelfde systematische manier. Dit zorgt voor een gelijkwaardige objectieve inschatting over de werkzoekenden heen.
 • De ICF-profielen zijn het resultaat van een grondige bevraging en leveren zeer kwalitatieve informatie op. DIt stelt VDAB in staat om toe te leiden naar de best passende werkvorm in functie van iemands individuele nood aan ondersteuning. Deze manier van werken verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening en is nuttig voor de bemiddeling in het algemeen.
 • ICF is wereldwijd erkend en wordt toegepast in alle continenten en in verschillende disciplines (medische wereld (huisartsen en specialisten), kinesitherapie, ergotherapie, scholen, CLB's, VAPH, RIZIV,… ). Het belang van ICF neemt meer en meer toe. We kunnen via ICF communiceren in een gemeenschappelijke taal met partners waar we mee samenwerken : adviserend geneesheren van mutualiteiten, RIZIV, psychiaters en psychotherapeuten, CLB's, scholen, …

Samengevat:

  Doelgroep Loonpremie Begeleidingsgraad Advies op basis van attesten of ICF
WOP 1 PmAH zwak 60% Hoog Attesten
WOP 2 Pmp zwak 60% Hoog ICF
WOP 3 PmAH sterk 45% Midden Attesten
WOP 4 Pmp sterk 45% Hoog ICF
WOP 5 Uiterst kwetsbaar UK 45% Laag ICF

 

Als je als werkgever merkt dat je nieuwe werknemer niet het juiste WOP krijgt, kan je in sommige situaties, een correctie aanvragen. Dit kan tot 8 weken na aanwerving aangevraagd worden.

Meer info: Aanvragen van een hoge WOP na aanwerving van een doelgroepwerknemer.

Niet akkoord?

Als je als werkzoekende of als werkgever niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB, kan je een vraag tot heroverweging indienen. Via de heroverwegingscommissie (HOC) bekijkt men dan het dossier opnieuw.  Na behandeling van het dossier zal de VDAB het resultaat van de heroverweging en de beroepsprocedure via een aangetekende brief meedelen aan de indiener van het verzoek. Als die zich niet kan vinden in het resultaat van de heroverweging, kan hij binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende brief een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank.

Verzoek tot heroverweging

Aanvraag evaluatie

Wat is een evaluatie van het werkondersteuningspakket?

Op vraag van de werknemer of werkgever komt VDAB op de werkvloer langs voor een gesprek te hebben met de doelgroepwerknemer en een werkvloerbegeleider om in te schatten of het subsidiepakket van de werknemer (het WOP) nog steeds correct is. VDAB kan steeds beslissen om een doorstroomtraject op te starten, in plaats van het WOP pakket aan te passen, zelfs als dit niet de oorspronkelijke vraag was van de werkgever of werknemer.

Aanvraag evaluatie van werkondersteuningspakket

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling is het mogelijk een evaluatie aan te vragen van het door VDAB toegekende WOP (werkondersteuningspakket) van een werknemer.

Dit kan in volgende gevallen:

Schema overzicht flow

 1. Vanaf het derde jaar tewerkstelling en enkel voor tewerkstellingen vanaf 01/01/2019.
 2. Vervroegde evaluatie in functie van doorstroom.
 3. Bij een gewijzigde én geattesteerde medische reden of problematiek.

  Indien er sprake is van een gewijzigde én geattesteerde medische problematiek kan de werkgever eerder dan het derde jaar na tewerkstelling een evaluatie aanvragen. Het aanvraagdocument 'motivatieverslag op basis van gewijzigde medische problematiek' moet dan grondig ingevuld en ondertekend worden door een arts of externe dienst. Het kan vb gaan om een nieuwe medische beperking na een ongeval, een verergering van een bestaande beperking (opstoot psychose) die niet aanwezig was bij aanwerving. De nieuwe situatie wordt steeds bekeken in vergelijking met het moment van aanwerving of, bij mensen in dienst voor 01/01/2019, in vergelijking met deze datum.

  De procedure ter aanvraag en evaluatie zijn volledig gelijk als bij een een evaluatie van het werkondersteuningspakket.

 4. Bij een bijkomende én geattesteerde psychosociale problematiek.

  Indien er sprake is van een bijkomende én geattesteerde psychosociale problematiek kan de werkgever eerder dan het derde jaar na tewerkstelling een evaluatie aanvragen. Het aanvraagdocument 'motivatieverslag op basis van bijkomende psychosociale problematiek' moet dan grondig ingevuld en ondertekend worden door een externe en onafhankelijke instantie. Het kan bv. gaan over bijkomende rand problematieken die een duidelijk gevolg hebben op het arbeidsmatige functioneren en de ondersteuningsbehoefte van de doelgroepwerknemer. De nieuwe situatie wordt steeds bekeken in vergelijking met het moment van aanwerving of, bij mensen in dienst voor 01/01/2019, in vergelijking met deze datum.

  De procedure ter aanvraag en evaluatie zijn volledig gelijk als bij een een evaluatie van het werkondersteuningspakket.

Hoe vraag je een evaluatie van het werkondersteuningspakket aan?

De werknemer of werkgever kan een aanvraag doen. OPGELET: als de werkgever de aanvraag doet tot evaluatie, dan moet de werknemer steeds deze aanvraag mee ondertekenen. De werknemer moet dus steeds op de hoogte zijn van deze aanvraag.

De aanvraag kan op verschillende manieren:

 • Opgelet: zorg dat alle benodigde documenten in het vertrouwelijk luik zijn opgeladen op het moment van aanvraag. Vraag een evaluatie aan
 • Via 'mijn VDAB voor werkgevers' – onder flapje 'premies arbeidshandicap'

Opgelet: als je een aanvraag doet tot evaluatie, krijg je een pop-up brief waarin je bevestigt dat de werknemer op de hoogte is van de aanvraag. Druk de brief af, onderteken hem en laat ook je werknemer ondertekenen. Bezorg dit getekend document via mail aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM).

Naast de online aanvraag, moet je als werkgever ook steeds het passende document motivatieverslag invullen. Vul dit formulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in en laad het op in het vertrouwelijk luik van de werknemer – deze informatie wordt gebruikt door de persoon die de evaluatie komt doen op de werkvloer, en helpt hem of haar om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek.

Er moet steeds een actueel POP (maximaal 1 jaar oud) terug te vinden zijn in het vertrouwelijk luik. Ook de informatie in het laatste POP (en de voorgaande POP's) wordt gebruikt door de evaluator op de werkvloer om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek. Meer info rond het gebruik van de POP vind je op de website van DWSE. https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk (zie rechtse kolom: POP voor maatwerk en LDE)

Samengevat - Aanvraag WOP-evaluatie:

 1. Aanvraag evaluatie online
 2. Recent POP in het vertrouwelijk luik
 3. Een van deze documenten motivatieverslag in het vertrouwelijk luik

Wat gebeurt er na mijn online aanvraag tot evaluatie van het werkondersteuningspakket?

Als alle documenten in orde zijn, wordt u als werkgever gecontacteerd door een medewerker van VDAB om een afspraak te maken voor een gesprek op de werkvloer. Het is belangrijk dat er een begeleider aanwezig is de dag van de afspraak, die het functioneren van de medewerker kan beoordelen. In principe is er steeds een trio gesprek (medewerker, begeleider, VDAB), maar indien nodig of gewenst kan VDAB ook een gesprek doen met de werknemer of begeleider apart. De werknemer mag zich steeds laten vergezellen door een vertrouwenspersoon (begeleider buiten het werk, vakbondsafgevaardigde, partner,….).

Na het gesprek heeft VDAB 20 dagen tijd om een beslissing te nemen over ofwel het aanpassen van het WOP, ofwel het opstarten van een doorstroomtraject. De werknemer en werkgever worden met een brief op de hoogte gesteld van de beslissing. Als er een doorstroomtraject opgestart wordt, dan zal de doorstroombegeleider de werknemer contacteren voor een opstartgesprek.

Als er geen doorstroomtraject wordt opgestart, zal VDAB steeds een uitspraak doen over de hoogte van het WOP. Dit kan gelijk zijn als wat er voor de evaluatie gegeven werd, dit kan verhogen of verlagen. De werknemer en werkgever worden met een brief op de hoogte gesteld van de beslissing. Indien werknemer of werkgever het niet eens is met de beslissing, kan er steeds een heroverwegingsverzoek ingediend worden.

Als een klant eenmaal een evaluatie krijgt, zal er om de 5 jaar een nieuwe evaluatie gebeuren.

Niet akkoord?

Als je als werkzoekende of als werkgever niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB over het advies CMW of het WOP kan je een vraag tot heroverweging indienen. VIa de heroverwegingscommissie (HOC) bekijkt men dan het dossier opnieuw. Na behandeling van het dossier zal de VDAB het resultaat van de heroverweging en de beroepsprocedure via een aangetekende brief meedelen aan de indiener van het verzoek. Als die zich niet kan vinden in het resultaat van de heroverweging, kan hij binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende brief een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank.

Verzoek tot heroverweging