Doorstroom van sociale economie naar regulier circuit

Heb je het gevoel dat jouw medewerker klaar is om (terug) een job te doen in het reguliere arbeidscircuit? Dan kan je een doorstroomtraject aanvragen bij VDAB. Tijdens dit traject wordt je medewerker begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijgt hij of zij de kans om via TBS (ter beschikking stelling) een bedrijfsstage te doen. Op het einde van het traject beslist VDAB of de medewerker klaar is voor het gewone arbeidscircuit of niet.

Wil je meer weten? Lees dan verder in onderstaande rubrieken. Op 13 maart 2019 gaven we in Gent een infosessie doorstroom aan de verschillende werkgevers en doorstroombegeleiders. Lees en bekijk alles nog eens rustig na.

Doorstroomevaluatie

Wat is een doorstroomevaluatie?

Op vraag van de werknemer of werkgever komt VDAB op de werkvloer langs voor een gesprek met de doelgroepwerknemer en een werkvloerbegeleider om de kansen op doorstroom naar het reguliere circuit in te schatten. Als deze kans positief wordt ingeschat, dan wordt een doorstroomtraject aangeboden. Een doorstroomtraject duurt 6 maand en wordt uitgevoerd door gemandateerde doorstroombegeleiders, onder de vleugels van een ESF oproep. Meer info vind je hieronder bij Oproep ESF 432: doorstroomtrajecten sociale economie

Tijdens een doorstroomevaluatie wordt ook steeds ingeschat of het subsidiepakket van de werknemer (het WOP) nog steeds correct is. VDAB kan steeds beslissen om geen doorstroomtraject op te starten, maar wel het WOP pakket aan te passen, zelfs als dit niet de oorspronkelijke vraag was van de werkgever of werknemer.

Hoe vraag je een doorstroomevaluatie aan?

De werknemer of werkgever kan een vrijwillige aanvraag doen.

Opgelet: als de evaluatieperiode bijna is afgelopen (minder dan 9 maand voordien) wordt er automatisch een evaluatie aangemaakt. VDAB zal zelf het initiatief nemen om de werkgever te contacteren om alle documenten in orde te maken. In zo’n situatie zal je een foutmelding krijgen als je een evaluatie aanvraagt. Neem eventueel contact op met je contactpersoon bij VDAB om een evaluatiedatum te bespreken.
Als de werkgever de aanvraag doet tot doorstroomevaluatie, dan moet de werknemer steeds deze aanvraag mee ondertekenen. De werknemer moet dus steeds op de hoogte zijn van deze aanvraag.

De aanvraag kan op verschillende manieren:

Opgelet: als je een aanvraag doet tot evaluatie, krijg je een pop-up brief waarin je bevestigt dat de werknemer op de hoogte is van de aanvraag. Druk de brief af, onderteken hem en laat ook je werknemer ondertekenen. Bezorg dit getekend document via mail aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM).

Naast de online aanvraag, moet je als werkgever ook steeds het motivatieverslag invullen. Vul dit formulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in en laad het op in het vertrouwelijk luik van de werknemer – deze informatie wordt gebruikt door de persoon die de evaluatie komt doen op de werkvloer, en helpt hem of haar om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek.

Er moet steeds een actueel POP (maximaal 1 jaar oud) terug te vinden zijn in het vertrouwelijk luik. Ook de informatie in het laatste POP (en de voorgaande POP's) wordt gebruikt door de persoon die de evaluatie komt doen op de werkvloer om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek. Meer info rond het gebruik van de POP vind je op de website van DWSE. https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk (zie rechtse kolom: POP voor maatwerk en LDE)

Samengevat - aanvraag doorstroomevaluatie in 3 stappen:

  • aanvraag evaluatie online
  • motivatieverslag opgeladen in het vertrouwelijk luik
  • recent POP in het vertrouwelijk luik

Wat gebeurt er na mijn online aanvraag tot evaluatie doorstroom?

Als alle documenten in orde zijn, wordt u als werkgever gecontacteerd door een medewerker van VDAB om een afspraak te maken voor een gesprek op de werkvloer. Het is belangrijk dat er een begeleider aanwezig is de dag van de afspraak, die het functioneren van de medewerker kan beoordelen. In principe is er steeds een trio gesprek (medewerker, begeleider, VDAB), maar indien nodig of gewenst kan VDAB ook een gesprek doen met de werknemer of begeleider apart. De werknemer mag zich steeds laten vergezellen door een vertrouwenspersoon (begeleider buiten het werk, vakbondsafgevaardigde, partner,….). Na het gesprek heeft VDAB 20 dagen tijd om een beslissing te nemen over het al dan niet opstarten van een doorstroomgesprek. De werknemer en werkgever worden met een brief op de hoogte gesteld van de beslissing.

Als er een doorstroomtraject opgestart wordt, dan zal de doorstroombegeleider de werknemer contacteren voor een opstartgesprek.

Als er geen doorstroomtraject wordt opgestart, zal VDAB steeds een uitspraak doen over de hoogte van het WOP. Dit kan gelijk zijn aan wat er voor de evaluatie gegeven werd, dit kan verhogen of verlagen. De werknemer en werkgever worden met een brief op de hoogte gesteld van de beslissing. Als een klant eenmaal een evaluatie krijgt, zal er om de 5 jaar een nieuwe evaluatie gebeuren.

Niet akkoord?

Als je als werkzoekende of als werkgever niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB, kan je een vraag tot heroverweging indienen. Via de heroverwegingscommissie (HOC) bekijkt men dan het dossier opnieuw. Na behandeling van het dossier zal de VDAB het resultaat van de heroverweging en de beroepsprocedure via een aangetekende brief meedelen aan de indiener van het verzoek. Als die zich niet kan vinden in het resultaat van de heroverweging, kan hij binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende brief een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank.

Verzoek tot heroverweging: sjabloon gemotiveerd verzoek

10% lijst

Verplichte evaluatie van zittende doelgroepwerknemers (de 10% lijst)

DWSE maakte een lijst van doelgroepwerknemers in collectief maatwerk die mogelijks in aanmerking komen voor doorstroom, de zogenaamde '10%-lijst'. Medewerkers die op deze lijst staan zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is tweeledig:

  • inschatten of het zinvol is om een doorstroomtraject op te starten
  • evalueren of de hoogte van het WOP correct is

Dit gesprek zal vanaf dat moment om de 5 jaar herhaald worden. 

VDAB contacteert de werkgever om een afspraak te maken voor een evaluatiegesprek. Dit gesprek is steeds een triogesprek tussen de werknemer, de werkvloerbegeleider en VDAB. De doelgroepwerknemer mag zich laten vergezellen door een vertrouwenspersoon.

Wijziging van de 10% lijst

Wijzigingen kunnen niet langer doorgegeven worden. Je kan eventueel wel een vrijwillige aanvraag tot evaluatie doorstroom doen.

Regulier contract na CMW

Interne doorstroom: van doelgroepmedewerker naar reguliere werknemer binnen het maatwerkbedrijf

Als je een doelgroepmedewerker intern in dienst wil nemen (dus zonder subsidies i.f.v. maatwerk) dan moet dit steeds gemeld worden aan VDAB. Gelieve dit document in te vullen en te bezorgen aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM). Consulteer de contactgegevens.

Een doelgroepmedewerker die doorstroomt vanuit CMW naar een reguliere tewerkstelling binnen hetzelfde bedrijf kan in sommige situaties het recht op een VOP krijgen.
De werknemer dient het document 'Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking' in bij het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM). Hij duidt 'bij te voegen attesten en bewijzen' aan dat hij de Vlaamse ondersteuningspremie aanvraagt op basis van doorstroom als doelgroepwerknemer naar een reguliere tewerkstelling.

Met het document VOP – interne doorstroom verklaart de werkgever dat de werknemer zal doorstromen naar een reguliere functie alsook wanneer deze tewerkstelling startte of zal starten. Volgens de wetgeving kan het recht op de VOP op basis van doorstroom enkel toegekend worden als er sprake is van een aansluitende tewerkstelling.

De voorwaarden om als maatwerkbedrijf gebruik te kunnen maken van de premie vind je terug op de website van het departement werk en sociale economie. De VDAB vraagt de functievereisten op via het document "VOP bij interne doorstroom".

Externe doorstroom: van een maatwerkbedrijf naar een ander maatwerkbedrijf

Een doelgroepmedewerker die doorstroomt vanuit CMW naar een reguliere tewerkstelling binnen een ander maatwerkbedrijf kan in sommige situaties het recht op een VOP krijgen. De werknemer dient het document "Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking" in bij de provinciale DABP het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM). Als een werknemer deze VOP al wil aanvragen voor aanwerving (om zeker te zijn dat het in orde komt) kan dit document VOP – externe doorstroom gebruikt worden. Dit kan gebruikt worden door het stagebedrijf waar de doelgroepmedewerker een doorstroomstage volgt als de medewerker hier na de stage aan de slag kan. Volgens de wetgeving kan het recht op de VOP op basis van doorstroom enkel toegekend worden als er sprake is van een "aansluitende tewerkstelling".

De voorwaarden om als maatwerkbedrijf gebruik te kunnen maken van de premie vind je terug op de website van het departement werk en sociale economie.

Externe doorstroom naar regulier circuit: aanvraag VOP na tewerkstelling in CMW

Een doelgroepwerknemer die doorstroomt vanuit CMW naar een externe werkvloer in het regulier circuit komt in aanmerking voor het recht op een VOP. De werknemer dient het document 'Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking' in bij het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM). Hij duidt 'bij te voegen attesten en bewijzen' aan dat hij de Vlaamse ondersteuningspremie aanvraagt op basis van doorstroom als doelgroepwerknemer naar een reguliere tewerkstelling.

Als een werkgever deze VOP al wil aanvragen voor aanwerving (om zeker te zijn dat het in orde komt) kan dit document verklaring op eer gebruikt worden. Dit kan gebruikt worden door het stagebedrijf waar de doelgroepmedewerker een doorstroomstage volgt als de medewerker hier na de stage aan de slag kan.

Doorstroomtrajecten ESF

Oproep ESF 432: doorstroompartner sociale economie

Een onderneming die doorstroombegeleiding wil uitvoeren dient een mandaataanvraag in bij de regie samenwerking van VDAB. Men gaat na of de onderneming voldoet aan een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering, beschikt over de nodige faciliteiten. Ook dient de onderneming aan te tonen dat er een professionele deskundigheid aanwezig is en dat men in staat is om personen met een arbeidsbeperking te begeleiden. Verder zijn er ook aantoonbare resultaten qua inschakeling doelgroep-medewerkers in het normaal economisch circuit aanwezig, en heeft de onderneming een methodische aanpak.

Na positief advies van VDAB verleent de minister een mandaat van zes jaar. Die brengt de onderneming hiervan op de hoogte met de toekenningsvoorwaarden. VDAB staat in voor de evaluatie en monitoring van de mandaten doorstroombegeleiding en kan alsook de minister adviseren om een mandaat in te trekken als men niet of onvoldoende doorstroombegeleiding uitvoert of onvoldoende resultaat behaalt.

Mandaat aanvragen:
Wil je je kandidaat stellen? Meer info en formulieren voor kandidaatstelling.

Partners per provincies:
Bekijk de huidige partners doorstroom per provincie.

Contactgegevens ESF:
Jelle Debaenst - ESF
T: 02 552 83 10
E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Meer info:
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/doorstroom-sociale-economie-0

Aanvraagformulier verhoogde loonpremie tijdens stage: link DWSE

Tijdens de doorstroomstage van een doelgroepmedewerker kan de werkgever CMW aan DWSE een verhoogde loonpremie aanvragen. Meer info plus het aanvraagformulier vindt u op deze site:
https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk

Verlenging van fases binnen doorstroomtraject

Het doorstroomtraject kent verschillende fases, steeds met een maximale termijn per fase:

  1. Voortraject (Max 1 maand)
  2. Job matching (Max 3 maand)
  3. Stage (Max 3 maand)
  4. Nazorg (Max 3 maand)

De eerste 3 fases mogen samen niet meer dan 6 maand innemen. Het is mogelijk om één fase te verlengen, maar de totale termijn blijft 6 maand. De doorstroompartner kan een verlenging van een fase aanvragen.
Mail dit aan de centrale mailbox van het centraal team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM) met in het onderwerpveld van de mail 'aanvraag verlenging doorstroomtraject'