Toepassingsgebied van artikel 111/0/21 van het besluit van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Artikel 111/0/21 van het VDAB-besluit sluit een bepaald aantal opleidingsactiviteiten, die in de onderneming plaatsvinden, uit van de toepassing van de bepalingen inzake de beroepsinlevingsstage. Het was immers niet de bedoeling van de wetgever om afbreuk te doen aan de verschillende reglementeringen die deze soort praktische opleidingen bij een werkgever organiseren en die tot de bevoegdheid behoren van de overheden van gewesten of gemeenschappen krachtens hun eigen bevoegdheid.

Worden zo volledig uitgesloten :

  • de opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; het is inderdaad niet uitzonderlijk dat opleidingen georganiseerd worden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op verschillende ogenblikken van hun beroepsleven; deze opleidingen maken noodzakelijk deel uit van de arbeidsovereenkomst en vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de beroepsinlevingsstage;

  • de arbeidsprestaties uitgevoerd door een leerling of student bij een werkgever in het kader van een opleiding die hij volgt in een door de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest ingerichte, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum; het betreft hier bijvoorbeeld stages uitgevoerd door de leerlingen en studenten in de loop van hun studieprogramma;

  • de stages georganiseerd binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid; het betreft hier bijvoorbeeld het leerlingstelsel in de middenstand en het industrieel leerlingstelsel;

  • de stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel dienstverlenend beroep en die tijdens hun stage onderworpen zijn aan de deontologie van een orde die of een instituut dat opgericht is door wettelijke of reglementaire bepalingen; zo bijvoorbeeld stages om advocaat, architect of bedrijfsrevisor te worden.

  • de opleidingen met een werkplekcomponent waarbij beroepsinlevingsstages conform het decreet of de regelgeving in kwestie impliciet of expliciet uitgesloten zijn;

  • de bepalingen ingesteld door of krachtens decreten, ordonnanties of collectieve arbeidsovereenkomsten die bij een paritair orgaan gesloten zijn conform de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

  • de tewerkstelling van studenten conform artikel 120 tot en met 130ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;