Doorstroom van sociale economie naar regulier circuit

Heb je het gevoel dat jouw medewerker klaar is om (terug) een job te doen in het reguliere arbeidscircuit? Dan kan je een doorstroomtraject aanvragen bij VDAB. Tijdens dit traject wordt je medewerker begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijgt hij of zij de kans om een bedrijfsstage te doen.

Wil je meer weten? Lees dan verder in onderstaande rubrieken.
Op 13 maart 2019 gaven we in Gent een infosessie doorstroom aan de verschillende werkgevers en doorstroombegeleiders. Lees en bekijk alles nog eens rustig na.

Doorstroomevaluatie

Wat is een doorstroom evaluatie?

Op vraag van de werknemer of werkgever komt VDAB op de werkvloer langs voor een gesprek met de doelgroepwerknemer en een werkvloerbegeleider om de kansen op doorstroom naar het reguliere circuit in te schatten. Als deze kans positief wordt ingeschat, dan wordt een doorstroomtraject aangeboden. Een doorstroomtraject duurt 6 maand en wordt uitgevoerd door gemandateerde begeleiders, onder de vleugels van een ESF oproep. Meer info vind je hieronder bij 'Oproep ESF 432: doorstroomtrajecten sociale economie'.

Hoe vraag je een doorstroomevaluatie aan?

De werknemer of werkgever kan een aanvraag doen. OPGELET: als de werkgever de aanvraag doet tot doorstroomevaluatie, dan moet de werknemer steeds deze aanvraag mee ondertekenen. De werknemer moet dus steeds op de hoogte zijn van deze aanvraag.

De werknemer of werkgever kan een vrijwillige aanvraag doen.

Opgelet: Als de inschakelingstermijn bijna is afgelopen (9 maand op voorhand) wordt er automatisch een evaluatie aangemaakt. VDAB zal zelf het initiatief nemen om de werkgever te contacteren om alle documenten in orde te maken. In zo’n situatie zal je een foutmelding krijgen als je een evaluatie aanvraagt. Neem eventueel contact op met je contactpersoon bij VDAB om een evaluatiedatum te bespreken.

De aanvraag kan op verschillende manieren:

Opgelet: als je een aanvraag doet tot evaluatie, krijg je een pop-up brief waarin je bevestigt dat de werknemer op de hoogte is van de aanvraag. Druk de brief af, onderteken hem en laat ook je werknemer ondertekenen. Bezorg dit getekend document via mail aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM).

Naast de online aanvraag, moet je als werkgever ook steeds de inhoudelijke motivatie invullen. Vul dit formulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in en laad het op in het vertrouwelijk luik van de werknemer – deze informatie wordt gebruikt door de persoon die de evaluatie komt doen op de werkvloer, en helpt hem of haar om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek.

Er moet steeds een actueel POP (maximaal 1 jaar oud) terug te vinden zijn in het vertrouwelijk luik. Ook de informatie in het laatste POP (en de voorgaande POP's) wordt gebruikt door de persoon die de evaluatie komt doen op de werkvloer om zich grondig voor te bereiden op dit gesprek. Meer info rond het gebruik van de POP vind je op de website van DWSE. https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk (zie rechtse kolom: POP voor maatwerk en LDE)

Samengevat - aanvraag doorstroomevaluatie in 3 stappen:

 • aanvraag evaluatie online
 • inhoudelijke beoordeling in het vertrouwelijk luik
 • recent POP in het vertrouwelijk luik

Wat gebeurt er na mijn online aanvraag tot evaluatie doorstroom?

Als alle documenten in orde zijn, wordt u als werkgever gecontacteerd door een medewerker van VDAB (of gemandateerde partner) om een afspraak te maken voor een gesprek op de werkvloer. Het is belangrijk dat er een begeleider aanwezig is de dag van de afspraak, die het functioneren van de medewerker kan beoordelen. In principe is er steeds een trio gesprek (medewerker, begeleider, VDAB), maar indien nodig of gewenst kan VDAB ook een gesprek doen met de werknemer of begeleider apart. De werknemer mag zich steeds laten vergezellen door een vertrouwenspersoon (begeleider buiten het werk, vakbondsafgevaardigde, partner,….).

Na het gesprek heeft VDAB 20 dagen tijd om een beslissing te nemen over het al dan niet opstarten van een doorstroomtraject. De werknemer en werkgever worden met een brief op de hoogte gesteld van de beslissing.

Als er een doorstroomtraject opgestart wordt, dan zal de doorstroombegeleider de werknemer contacteren voor een opstartgesprek.

Niet akkoord?

Als je als werkzoekende of als werkgever niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB kan je een vraag tot heroverweging indienen. Via de heroverwegingscommissie (HOC) bekijkt men het dossier opnieuw. Het verzoek wordt ingediend bij de VDAB. Na behandeling van het dossier zal de VDAB het resultaat van de heroverweging en de beroepsprocedure via een aangetekende brief meedelen aan de indiener van het verzoek. Als die zich niet kan vinden in het resultaat van de heroverweging, kan hij binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende brief een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank.

Verzoek tot heroverweging

Interne doorstroom

Interne doorstroom: van doelgroepmedewerker naar reguliere werknemer binnen het LDE bedrijf

Als u een doelgroepmedewerker intern in dienst wil nemen (dus zonder subsidies) dan moet u dit steeds melden aan VDAB. Gelieve het document 'verklaring op eer - interne doorstroom' in te vullen en te bezorgen aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM).

Aanvraag advies

Aanvraag ticket collectief maatwerk voor uw medewerker LDE

Indien je inschat dat doorstroom naar het regulier circuit niet haalbaar is, kan een werknemer LDE een toegang aanvragen bij VDAB tot collectief maatwerk. We kijken eerst na of er sprake is van een automatisch advies (gebaseerd op attesten of erkenning elders), indien niet wordt een arbeidsonderzoek (screening) opgestart. Het is daarom belangrijk dat we over alle relevante informatie beschikken.

Geef zeker mee bij de aanvraag dat het hier gaat over een persoon die heden tewerkgesteld is binnen LDE en waar een herindicering aan de orde is.

De werknemer kan dit aanvragen, liefst samen met de werkgever, door het bezorgen van volgende documenten:

 • het ondertekende formulier aanvraag tewerkstelling in een maatwerkbedrijf
 • alle relevante verslagen of attesten - indien de werknemer in medische begeleiding is bij een arts-specialist kan u informatie opvragen
 • een grondig ingevuld aanmeldingsformulier - elektronisch ingevuld
  OPGELET: de laatste pagina van dit aanmeldingsformulier is een privacyverklaring waarmee de werknemer toelating geeft aan VDAB om relevante info op te vragen bij partners. Laat de werknemer dit grondig invullen en ondertekenen.

Bezorg al deze documenten aan het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM), via post of via email.

Doorstroomtrajecten ESF

Oproep ESF 432: doorstroompartner sociale economie

Een onderneming die doorstroombegeleiding wil uitvoeren dient een mandaataanvraag in bij VDAB. Men gaat na of de onderneming voldoet aan een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering, beschikt over de nodige faciliteiten. Ook dient de onderneming aan te tonen dat er een professionele deskundigheid aanwezig is en dat men in staat is om personen met een arbeidsbeperking te begeleiden. Verder zijn er ook aantoonbare resultaten qua inschakeling doelgroep-medewerkers in het normaal economisch circuit aanwezig, en heeft de onderneming een methodische aanpak.

Na positief advies van VDAB verleent de minister een mandaat van zes jaar. Die brengt de onderneming hiervan op de hoogte met de toekenningsvoorwaarden. VDAB staat in voor de evaluatie en monitoring van de mandaten doorstroombegeleiding en kan alsook de minister adviseren om een mandaat in te trekken als men niet of onvoldoende doorstroombegeleiding uitvoert.

Mandaat aanvragen:
Wil je je kandidaat stellen? Lees alle info en formulieren voor kandidaatstelling.

Doorstroombegeleiders per provincies:
De huidige partners doorstroom per provincie.

Contactgegevens ESF:
Jelle Debaenst - ESF
T: 02 552 83 10
E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Meer info:
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/doorstroom-sociale-economie-0

Verlenging van doorstroomtraject

Het doorstroomtraject start op de dag die in de beslissingsbrief staat die VDAB communiceert naar werkgever, werknemer en doorstroompartner. Het doorstroomtraject duurt maximaal 6 maanden en heeft verschillende fases.

 1. Verlenging van de fases van het doorstroomtraject

  Het doorstroomtraject kent verschillende fases, steeds met een maximale termijn per fase:

  1. Voortraject (Max 1 maand)
  2. Job matching (Max 3 maand)
  3. Stage (Max 3 maand)
  4. Nazorg (Max 3 maand)

  De eerste 3 fases mogen samen niet meer dan 6 maand innemen. Het is mogelijk om één fase te verlengen, maar de totale termijn blijft 6 maand. De doorstroompartner kan een verlenging van een fase aanvragen. Mail dit aan de centrale mailbox van het centraal team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM) (teamTOM-cd@vdab.be) met in het onderwerpveld van de mail 'Aanvraag verlenging doorstroomtraject'.

 2. Verlenging doorstroomtraject op basis van competentieversterking

  Het doorstroomtraject kan verlengd worden met maximaal zes maanden als er nog compententieversterking (opleiding) nodig is. Deze verlenging wordt aangevraagd door de doorstroompartner en moet goedgekeurd worden door VDAB. Doe een aanvraag.

Een verlenging van het doorstroomtraject is niet mogelijk omwille van ziekte, zwangerschap, vakantie,...