Algemeen

Waar kan ik terecht?

Het decreet Lokale Diensteneconomie beoogt de inschakeling van doelgroepwerknemers die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie waarin ze zich bevinden. Vaak hebben deze mensen bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn ze gaandeweg kwijtgeraakt, maar ze hebben wel het potentieel om te werken binnen het normale economische circuit. Via een inschakelingstraject, met competentieversterkende tewerkstelling en kwaliteitsvolle begeleiding, wil de overheid deze doelgroepwerknemers weer in staat stellen om volwaardig werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. In principe duurt het inschakelingstraject voor deze doelgroep maximaal 5 jaar.

Bij wie kan ik terecht voor welke vragen?

Het departement werk en sociale economie (DWSE) is het loket voor de werkgever en staat in voor het beleid over werkgelegenheid en sociale economie. Dat bevat de voorbereiding, opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de maatregelen in Vlaanderen.

Voor welke zaken kan je terecht bij DWSE?

 • Erkenning als LDE bedrijf
 • Toekennen van contingenten aan erkende bedrijven
 • Uitbetaling van subsidies
 • Regelgeving voor LDE bedrijven en afdeling
 • Juridische, financiële en administratieve kwesties

Meer info en contactgegevens: https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie

VDAB is het loket voor de werkzoekenden, samen met zijn partners doet VDAB de toeleiding naar vacatures binnen LDE.

Voor welke zaken kan je terecht bij VDAB?

 • Plaatsen en beheren van vacatures LDE
 • Toeleiden van kandidaat werknemers op geplaatste vacatures
 • Toekennen advies LDE aan kandidaat werknemers
 • Toeleiding van doelgroepwerknemers naar een doorstroombegeleider
 • Toegang tot het vertrouwelijk luik van de werknemer

Bij wie kan ik terecht binnen VDAB?

Vacatureconsulent van VDAB

Met al je vragen ivm concrete dossiers, toeleiding van kandidaten op vacatures en het afwerken van geplaatste vacatures kan je terecht bij de vacature consulent van VDAB.
Bekijk het overzicht van de contactpersonen voor jouw bedrijf.

Contact VDAB

Vragen over het plaatsen van een vacature, Mastervac in Mijn VDAB, toegangsbeheer, technische problemen en paswoorden kunnen gesteld worden via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of via vacatures@vdab.be.

Experten sociale economie VDAB

Met algemene vragen of problemen kan je terecht bij:

Provincie Expert E-mail Telefoonnummer
Antwerpen Frederik Verbogen Frederik.verbogen@vdab.be 0473 94 06 14
Limburg Véronique van Hees veronique.vanhees@vdab.be 0471 79 33 27
Oost-Vlaanderen Jyoti Hullebus jyoti.hullebus@vdab.be 0499 54 27 06
Vlaams Brabant Sean Maas sean.maas@vdab.be 0470 63 16 58
West-Vlaanderen Nancy Veys nancy.veys@vdab.be 0499 54 16 85

Vertrouwelijk luik

Toegang vertrouwelijk luik

Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling van de nieuwe doelgroepwerknemer kan de werkgever toegang aanvragen tot het vertrouwelijk luik in zijn dossier bij VDAB. De meest recente versie van de ICF is daarin raadpleegbaar en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en eventuele andere vertrouwelijke documenten (bijvoorbeeld een evaluatiedossier) moeten hierin opgeladen worden.

Opgelet: de werknemer geeft toegang tot één persoon, niet de gehele organisatie. Het is belangrijk dat de persoon die toegang heeft ook de documenten gaat opladen. Als de persoon die toegang heeft van functie of werk verandert, moet de werknemer opnieuw toestemming tot toegang geven aan een andere persoon binnen het bedrijf.

Bezorg het document Formulier - Kenisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik (update okt 2022) per e-mail aan de backoffice van VDAB tewerkstelling@vdab.be met 'Toegang vertrouwelijk luik werkgever sociale economie' in onderwerp.

Bij een personeelswissel omwille van ander takenpakket, uitdiensttreding, pensionering,... is het mogelijk om opnieuw contactpersonen/gebruikers aan te duiden voor de bestaande toegangen tot het vertrouwelijk luik. Voor het doorgeven van deze informatie kan je gebruik maken van dit formulier: Formulier - toegang vertrouwelijk luikbij overdracht dossier(s) (update okt 2022).

Doelgroep

Het decreet Lokale Diensteneconomie beoogt de inschakeling van doelgroepwerknemers die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie waarin ze zich bevinden: het gaat bijvoorbeeld om personen met een zware zorglast, ex-gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werklozen...

Vaak hebben deze mensen bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn ze gaandeweg kwijtgeraakt, maar ze hebben wel het potentieel om te werken binnen het normale economische circuit. Via een inschakelingstraject, met competentieversterkende tewerkstelling en kwaliteitsvolle begeleiding, wil de overheid deze doelgroepwerknemers weer in staat stellen om volwaardig werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Gratis opleidingen

Lees meer >

Verlenging inschakelingstraject

Een inschakelingstraject duurt maximaal 5 jaar, te tellen vanaf eerste dag tewerkstelling. Een inschakelingstraject kan om bepaalde redenen vroeger stoppen.  Er zijn enkele mogelijkheden om de periode van 5 jaar te verlengen:

 1. Bij langdurige afwezigheid van minstens 30 (kalender)dagen voor ziekte, ongeval, moeder/vaderschapsverlof of adoptieverlof - aan te vragen bij VDAB. Alle afwezigheden van meer dan 30 dagen onafgebroken kunnen opgeteld worden en kunnen het inschakelingstraject van 5 jaar verlengen. Het document voor aanvraag verlenging. Dit document moet je opladen in het vertrouwelijk luik van de klant. Stuur wel een mailtje naar teamTOM-cd@vdab.be om te laten weten dat je de aanvraag oplaadde in het vertrouwelijk luik..
  Opgelet
  • De verlenging obv afwezigheid werd in 2019 aangevraagd door de werkgever aan DWSE. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit echter opgenomen door VDAB. Alle aanvragen die je als werkgever deed bij DWSE in de loop van 2019, worden behandeld door VDAB, je hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen.
  • Een verlenging obv afwezigheid mag ingediend worden voor alle periodes van afwezigheid na 01 april 2015 (van minimaal 30 onafgebroken dagen).
 2. Bij competentieversterking - aan te vragen bij VDAB. Dit kan, na goedkeuring van VDAB, aanleiding zijn voor maximaal 1 jaar verlenging van inschakelingstraject. Vraag een verlenging aan.
 3. Een persoon die 60+ is op het einde van het inschakelingstraject kan in dienst blijven van het LDE bedrijf. Er dient geen evaluatie te gebeuren. De inschakelingsvergoeding wordt automatisch verder betaald, de werkgever hoeft geen actie te ondernemen.
 4. Een persoon die 55+ is aan de start van het doorstroomtraject én geen externe tewerkstelling heeft gevonden op het einde van het doorstroomtraject kan in dienst blijven van het LDE bedrijf, tot er een job in het regulier circuit gevonden wordt. De inschakelingsvergoeding wordt verder betaald, zolang de werknemer meewerkt aan de bemiddeling door VDAB (of partners) naar vacatures in het regulier circuit.