Voorbeeldcontract Mijn VDAB

Opgelet: dit is slechts een voorbeeldcontract. Je kan dit contract niet gebruiken om een Mijn VDAB aan te vragen.

Voorbeeldcontract tussen:

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Rots, Directeur Servicelijn VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel, hierna genoemd de VDAB,

en:
(officiële firmanaam + vennootschapsvorm) .................................

adres (waarvoor deze overeenkomst aangevraagd werd): ..............................................................

Ondernemingsnummer (BTW) ....................................
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw ......................
functie: ................................................,

hierna genoemd de werkgever, wordt overeengekomen wat volgt:

Art. 1

De VDAB stelt de Mijn VDAB-toepassing gratis ter beschikking van de werkgever tot 31.12.2022 en verleent de werkgever de mogelijkheid om cv's uit de VDAB cv-databank te selecteren en vacatures in te voeren via Mijn VDAB. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met periodes van telkens 1 jaar. Beide partijen hebben de mogelijkheid om op elk ogenblik, bij aangetekend schrijven, de overeenkomst op te zeggen met een opzeggingsperiode van 1 maand.

Art. 2

De Mijn VDAB-toepassing bestaat uit een cv-databank (selectiesysteem, opvolging bewaarde cv's, klantencommunicatiesysteem), een vacature-invoermodule (voor invoer en beheer vacatures, opvolging on-linesollicitaties, automatische matching van vacatures met cv's uit de VDAB cv-databank, vacature-analyse) en informatie (beheerssysteem bedrijfsinfo, contactinfo VDAB) en een IBO-beheerstool (IBO-contract aanvragen, IBO-opleidingen beheren, IBO-facturen beheren, IBO-prestaties ingeven).

Art.3

De werkgever krijgt toegang tot Mijn VDAB via internet en een door de VDAB opgegeven gebruikersnaam en paswoord voor een door de werkgever aangestelde werknemer van zijn bedrijf die fungeert als Administrator. Deze Administrator is verantwoordelijk voor het interne gebruikersbeheer van de werkgever; hij/zij maakt voor de verschillende gebruikers individuele accounts aan en bepaalt daarbij voor elke gebruiker tot welke toepassingen op www.vdab.be hij/zij toegang krijgt. Klachten of geschillen m.b.t. de toegang van individuele medewerkers tot bepaalde toepassingen moeten door de werkgever intern geregeld worden met de Administrator. Gebruikersnamen en paswoorden mogen niet kenbaar gemaakt worden aan derden. Met derden in de zin van onderhavige overeenkomst worden bedoeld, alle andere personen dan de werknemers van de werkgever die uit hoofde van hun taak over de persoonsgegevens, verkregen uit de VDAB cv-databank, dienen te beschikken.

Art.4

De werkgever verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven. Dit betekent onder meer dat hij de strikte vertrouwelijkheid waarborgt van de persoonsgegevens opgenomen in de VDAB cv-databank. Hij mag de gegevens uit de VDAB cv-databank enkel gebruiken voor prognose of rekrutering voor zijn bedrijf én voor het aanbieden van vacatures aan die werkzoekenden. De persoonsgegevens mogen onder geen enkele voorwaarde meegedeeld worden aan derden.

Art. 5

De werkgever verbindt er zich toe alle bepalingen van de CAO nr. 38 van 6-12-83 betreffende de werving en selectie van werknemers na te leven, alsook alle bepalingen betreffende de gelijke behandeling van werkzoekenden, ondermeer de antidiscriminatiewetten van 10-5-2007. Elke inbreuk op voormelde wettelijke bepalingen leidt tot onmiddellijke uitsluiting uit het systeem, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werkgever verbindt er zich toe de bemerkingen in verband met de selectie en de resultaten van de uitnodiging- en aanwervingprocedure enkel te bespreken met de VDAB en onder geen enkele voorwaarde informatie hierover mee te delen aan derden.

Art. 6

De werkgever verbindt er zich toe Mijn VDAB te gebruiken zoals beschreven in de handleiding, via de helpiconen binnen de applicatie en de kwaliteitsrichtlijnen die raadpleegbaar is op vdab.be.
VDAB behoudt zich het recht voor om vacatures die niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten uit publicatie te halen, zoals vermeld op de site. Bij herhaaldelijk misbruik tegen de kwaliteitsvereisten kan de toegang tot mijn VDAB stopgezet worden.

Art.7

Elk oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens leidt tot onmiddellijke uitsluiting uit het systeem, zonder voorafgaande ingebrekestelling en geeft aanleiding tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 1250 Euro per gemaakte selectie in de periode van 2 maanden voorafgaand aan de vaststelling van het misbruik.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Opgemaakt te ......................................... op ............................., in 2 exemplaren.

Voor de werkgever: Voor de VDAB:
Handtekening: ....................... Handtekening: .......................
Naam ondertekenaar:
Functie: ...................
E-mail: ....................
Ann Rots 
Directeur Servicelijn VDAB
E-mail: vacatures@vdab.be

Terug naar aanvraag Mijn VDAB-registratie